Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію
Головна »  Пенсійний фонд  »  Пенсійний фонд "Золотий вік"  »  Витяг із Статуту
Фонди в управлінні
Оптімум 10/03/21 338.98 0.00%
Стокс-Інвест
УФД
СЕМ Ажіо 21/11/16 361.75 -2.33%


Питання, що часто задаються

Постав своє запитання фахівцеві

Опитування
Які Ваші дії під час значного падіння фондового ринку?
Терміново продати всі цінні папери, якими володієте
Продати частину цінних паперів на падуючому ринку, а потім при зростанні ринку знову придбати
Нічого не робити, за падінням прийде рост, який все компенсує


Пенсійний фонд "Золотий вік"

    Витяг із Статуту

Найменування Фонду.
1.3. Найменування Фонду:
українською мовою повне: Непідприємницьке товариство “Відкритий недержавний пенсійний фонд “Золотий вік”.
українською мовою скорочене: НТ ВНПФ “Золотий вік”;
Вид Фонду.
1.4. Вид Фонду: відкритий.
Місцезнаходження Фонду
1.5. Місцезнаходженням (юридичною адресою) Фонду є місцезнаходження (юридична адреса) Ради Фонду: м. Херсон, вул. Петренка, 18, оф.301
Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників.
6.11. Рішення зборів засновників з питань порядку денного доводяться до відома всіх учасників Фонду адміністратором шляхом розміщення письмових оголошень у засновників і публікації в пресі у 10-денний термін після проведення зборів.
Права та обов’язки вкладника фонду.
18. Права і обов’язки вкладників Фонду
18.1. Вкладник Фонду має право:
1) припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;
2) поновити сплату внесків на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
18.2. Учасник Фонду, який є вкладником Фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
18.3. Вкладник – юридична особа має право розірвати договір про участь у Фонді на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
18.4. Вкладник Фонду зобов’язаний:
1) виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
2) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку пенсійних активів учасників Фонду;
18.5. Вкладник Фонду може здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду. Розмір таких внесків не може перевищувати 1 (одного) відсотка внесків, сплачуваних Фонду за кожного учасника Фонду.
Умови набуття статусу учасника фонду.
5.1. Учасниками фонду можуть бути тільки фізичні особи, в тому числі, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, незалежно від місця та характеру їх роботи, на користь яких сплачуються пенсійні внески до Фонду і які мають право або набуватимуть право на одержання пенсійних виплат з Фонду. Участь фізичних осіб у Фонді є добровільною. Учасник Фонду може бути учасником будь-яких інших пенсійних фондів за власним вибором.
5.2. Учасники Фонду мають право залишатися його учасниками у разі припинення здійснення пенсійних внесків на їх користь.
5.4. Учасники Фонду можуть бути одночасно і вкладниками фонду.
5.5. Фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту підписання вкладником цього Фонду пенсійного контракту на користь учасника або підписання учасником договору про виплату пенсії на визначений строк.
Права та обов’язки учасника фонду.
19.1. Учасник Фонду має право:
1) бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;
2) розпоряджатися накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку, на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;
3) отримувати безоплатно:
один раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;
інформацію про рішення зборів засновників з питань порядку денного;
4) при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду - отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;
суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
5) у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адміністратором Фонду, максимальний розмір якої встановлюється Держфінпослуг, інформацію про суму належних учаснику накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.
19.2. Учасник зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь;
2) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;
3) дотримуватися вимог законодавства, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
4) перевести за власний рахунок належні йому пенсійні кошти до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку у разі розірвання учасником пенсійного контракту, укладеного з ним особисто.
Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків.фонду.
19.1. Учасник Фонду має право:
3) отримувати безоплатно:
один раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;
4) при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду - отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;
5) у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адміністратором Фонду, максимальний розмір якої встановлюється Держфінпослуг, інформацію про суму належних учаснику накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку
Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і(або) вкладниками.
8. Повноваження Ради Фонду
8.1. Рада провадить свою діяльність у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, зокрема:
10) розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
Права та обов’язки фонду і порядок їх реалізації.
20. Права і обов’язки Фонду
20.1. Фонд зобов’язаний виконувати вимоги законодавства, умови пенсійних контрактів та договорів, укладених з суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення.
20.2. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду.
20.3. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.
20.4. Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.
20.5. Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до виконання вимог підпунктів 1-4 пункту 17.2 цього Статуту.
Порядок внесення змін до пенсійних схем та їх скасування.
16. Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
16.1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, цього Статуту та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.
16.2. Пенсійні схеми є невід’ємним додатком до цього Статуту.
16.3. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Держфінпослуг.
16.4. Фонд може використовувати кілька пенсійних схем.
16.5. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.
16.6. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:
1) відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
2) отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
Порядок використання пенсійних активів фонду.
23. Використання пенсійних активів Фонду
23.1. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов’язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
1) інвестування з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;
2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат;
3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
4) оплати послуг юридичної особи, яка здійснює адміністрування Фонду, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов’язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про діяльність Фонду;
5) сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
6) оплати послуг зберігача;
7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
8) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
9) оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.
23.2. Викладений у пункті 23.1 цього Статуту перелік напрямів використання пенсійних активів Фонду є виключним.
23.3. Розподіл та успадкування пенсійних активів здійснюється згідно законодавства та пенсійної схеми.
Порядок ліквідації та реорганізації фонду.
24. Ліквідація Фонду
24.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:
1) засновників;
2) правонаступників засновників Фонду, у випадках, передбачених Законом.
24.2. Фонд ліквідується у разі:
1) ліквідації без правонаступництва засновника Фонду;
2) припинення участі у Фонді всіх його учасників.
24.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Держфінпослуг.
24.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Держфінпослуг термін зобов’язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Держфінпослуг з обов’язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.
24.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу пенсійних активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
24.6. Після прийняття рішення про ліквідацію Фонду засновник утворює ліквідаційну комісію для проведення ліквідації Фонду. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Держфінпослуг.
24.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів засновника, у порядку, визначеному зборами засновників.
24.8. У разі ліквідації Фонду кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Держфінпослуг.
24.9. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду, що ліквідується.
24.10. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до письмової заяви учасника Фонду лише після затвердження Держфінпослуг ліквідаційного балансу Фонду і проводиться в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації Фонду.
24.11. Якщо учасник Фонду після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не надав у визначений у цьому повідомленні строк письмової заяви щодо передачі належних йому пенсійних коштів, належні йому пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Держфінпослуг.
24.12. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Держфінпослуг та анулювання свідоцтва.
24.13. Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі поданого до Держфінпослуг звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх коштів учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
24.14. Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду у разі його ліквідації визначається на підставі рішення Держфінпослуг.
24.15. На вимоги, претензії учасників Фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законом.
24.16. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.
25. Реорганізація Фонду
25.1. Реорганізація Фонду здійснюється у випадках, передбачених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, з додержанням вимог, встановлених Держфінпослуг.
25.2. Дозволяється приєднання Фонду та злиття Фонду з іншим відкритим пенсійним фондом.
25.3. Фонд не може бути реорганізований шляхом поділу чи виділення, а також приєднання, злиття з недержавним пенсійним фондом іншого виду.
Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду.
26. Оприлюднення інформації
26.1. Адміністратор оприлюднює інформацію про діяльність Фонду, яка не є конфіденційною згідно з законодавством.
26.2. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, по телебаченню та радіомовленню, іншими шляхами в порядку, встановленому Держфінпослуг.
26.3. Інформація про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню та оприлюдненню.
26.4. Адміністратор зобов’язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Держфінпослуг.
26.5. На вимогу учасника адміністратор надає йому додатково інформацію, яка міститься на його індивідуальній обліковій картці, чи забезпечує вільний доступ учасника до неї за плату, встановлену адміністратором, максимальний розмір якої встановлюється Держфінпослуг.
26.6. Адміністратор у встановленому законодавством та відповідним договором з Фондом порядку подає звітність та інформацію з недержавного пенсійного забезпечення учасникам, вкладникам та Раді.Переглядiв: 6727
Провідні індекси
ПФТС 08/04/21 529,47 +2,36%
РТС 08/04/21 1440,43 +0,76%
DOW 08/04/21 33503,57 +0,17%
Nasdaq 08/04/21 13829,31 +1,03%
FTSE 08/04/21 6942,22 +0,83%
CAC 29/03/21 6 015.51 0,45%
DAX 08/04/21 15202,68 +0,17%
SSEC 09/04/21 3450,68 -0,92%
NIKKEI 09/04/21 29768,06 +0,2%
UX 08/04/21 1869,90 -1,07%
Авторизація
Запам'ятати
Ще не зареєстровані? Реєстрацiя
Забули пароль?

Придбати сертифікат фонду


Информер УФС (http://ufs.com.ua/)
Попередження Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію © 2008 www.sem.biz.ua
Інвестіційні фонди

СЭМ Ажіо

УФД

Стокс-Інвест

Оптімум

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Наглядова Рада

Пам'ятка учаснику та вкладнику фонду

Інформація про компанії, що обслуговують фонд

Пенсійна схема

Аналітика

Баланс КУА

Щотижневі огляди ринку цінних паперів

Аналітичні матеріали

Огляди компаній

Щоденні огляди

Клiентам

Нормативна база

Де купувати сертифікати фондiв

Як стати клiентом

Дизайн, розробка Web-студія Wezom