Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію
Головна »  Пенсійний фонд  »  Пенсійний фонд "Золотий вік"  »  Пенсійна схема
Фонди в управлінні
Оптімум 10/03/21 338.98 0.00%
Стокс-Інвест
УФД
СЕМ Ажіо 21/11/16 361.75 -2.33%


Питання, що часто задаються

Постав своє запитання фахівцеві

Опитування
Які Ваші дії під час значного падіння фондового ринку?
Терміново продати всі цінні папери, якими володієте
Продати частину цінних паперів на падуючому ринку, а потім при зростанні ринку знову придбати
Нічого не робити, за падінням прийде рост, який все компенсує


Пенсійний фонд "Золотий вік"

    Пенсійна схема
Затверджено Зборами засновників відкритого
недержавного пенсійного фонду “Золотий вік”
Протокол № 1 від 29 грудня 2004 р.

ПЕНСІЙНА СХЕМА № 1
„Про умови та порядок участі у Фонді юридичних та фізичних осіб”
Ця пенсійна схема є невід’ємним додатком до Статутувідкритого недержавного пенсійного онду “Золотий вік”
Пенсійна схема – це документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення Учасників Фонду. Пенсійна схема розроблена згідно з чинним законодавством України, відповідно до Статуту непідприємницького товариства „Відкритий недержавний пенсійний фонд “Золотий вік” (далі – Фонд) і описує умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом.
1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ У ПЕНСІЙНІЙ СХЕМІ
1.1. Ця пенсійна схема призначена для використання Вкладниками Фонду – юридичними та фізичними особами.
1.2. Вкладниками Фонду є особи, які сплачують пенсійні внески на користь Учасника фонду, шляхом перерахування коштів до Фонду, відповідно до умов пенсійного контракту. Вкладниками Фонду можуть бути сам учасник Фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавці учасника Фонду – юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи, відповідно до чинного законодавства. Учасники Фонду можуть бути одночасно і вкладниками фонду.
1.3. Підставою для участі Учасника та Вкладника Фонду у даній пенсійній схемі є пенсійний контракт, укладений між Адміністратором від імені Фонду та Вкладником Фонду або договір про виплату пенсії на визначений строк, укладений між Адміністратором Фонду від імені Фонду та Учасником Фонду.
1.4. Номер та назва пенсійної схеми обов’язково зазначається у пенсійному контракті або у договорі про виплату пенсії на визначений строк.
1.5. Пенсійна схема є невід’ємною частиною пенсійного контракту та договору про виплату пенсії на визначений строк, а умови та порядок пенсійного забезпечення, викладені в ній, є обов’язковими для виконання Вкладником, Учасником та Адміністратором Фонду.
1.6. Вкладник має право перейти на недержавне пенсійне забезпечення за іншими пенсійними схемами Фонду не раніше, ніж через 6 місяців після обрання цієї пенсійної схеми.
2. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ
2.1. Пенсійні внески за цією схемою сплачуються Вкладником Фонду, який є юридичною особою, виключно у безготівковій формі шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду у зберігача.
2.2. Пенсійні внески сплачуються Вкладником Фонду, який є фізичною особою, у готівковій та безготівковій формі на рахунок Фонду у зберігача шляхом банківського або поштового переказу.
2.3. Пенсійні виплати та перерахування коштів страховій організації з Фонду на виплату довічної пенсії здійснюється у грошовій формі в національній валюті України за рахунок коштів, що облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.
2.4. Пенсійні внески до Фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраної пенсійної схеми. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до Фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем.
2.5. Сплачені пенсійні внески Вкладника обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, на користь якого робилися ці внески.
2.6. Довічні пенсії виплачуються страховими організаціями, у разі укладання учасником Фонду відповідного договору страхування, за рахунок коштів, накопичених на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.
Вкладник Фонду роботодавці, можуть здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, за умови, що Фонд надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.
3. РОЗМІР ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ
3.1. Згідно з умовами цієї пенсійної схеми розмір пенсійних внесків визначається Вкладником при укладанні пенсійного контракту.
3.2. Мінімальний розмір пенсійних внесків встановлюється Радою Фонду у розмірі не більше 10 відсотків мінімальної заробітної плати у місяць, визначеної згідно з законодавством. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.
3.3. Вкладник самостійно визначає розмір пенсійних внесків, які відраховує на користь Учасника Фонду, але не менше розміру, визначеного п. 3.2.
3.4. Вкладник – юридична особа, яка сплачує пенсійні внески на користь своїх працівників, може встановлювати однаковий відсоток нарахувань у вигляді пенсійних внесків на користь всіх своїх працівників до суми їх заробітної плати або застосовувати диференційовані розміри пенсійних внесків. Диференціація розмірів внесків може бути встановлена за будь-яким принципом або довільно.
3.5. Обрані Вкладником порядок та умови сплати пенсійних внесків відображаються у пенсійному контракті.
4. СТРОКИ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ
4.1. Тривалість строку сплати пенсійних внесків на користь Учасника Фонду визначається строком, починаючи з дня внесення першого пенсійного внеску до закінчення дії укладеного пенсійного контракту, за яким робляться такі пенсійні внески.
4.2. Періодичність сплати пенсійних внесків може бути:
- щомісячна;
- щоквартальна;
- один раз у шість місяців;
- один раз у рік;
- одноразово.
5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)
5.1. Отримання інвестиційного прибутку (збитку)
Фонд отримує інвестиційний прибуток (збиток) від розміщення та інвестування пенсійних активів за результатами діяльності особи, яка здійснює управління пенсійними активами, з якою Фондом укладено відповідний договір. Прибуток (збиток) відображається на рахунку Фонду у зберігача та підлягає подальшому розподілу між всіма Учасниками Фонду пропорційно сумам пенсійних коштів, які обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках. Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за цією пенсійною схемою забороняється.
5.2. Визначення інвестиційного прибутку (збитку), який підлягає розподілу між Учасниками Фонду
Інвестиційний прибуток (збиток), який підлягає розподілу між Учасниками Фонду, визначається як різниця між сукупним інвестиційним прибутком (збитком), отриманим на всі пенсійні активи Фонду у звітному періоді, та сумою адміністративних видатків за цей період, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення у Фонді. Особливості порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) пенсійного фонду встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом (далі – Держфінпослуг) з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5.3. Розподіл інвестиційного прибутку (збитку)
Інвестиційний прибуток (збиток) між Учасниками Фонду розподіляється та зараховується Адміністратором на їх індивідуальні пенсійні рахунки не рідше, ніж щотижня, а також, на кінець кожного місяця, пропорційно сумам, відображеним на цих рахунках.
6. ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ
Пенсійні виплати здійснюються Учаснику чи його спадкоємцям у грошовій формі за рахунок грошових коштів, які накопичені у Фонді та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, за умови набуття права на недержавну (додаткову) пенсію відповідно до діючого законодавства України.
6.1. Право на пенсійні виплати
6.1.1. Пенсійні виплати учаснику Фонду здійснюються на підставі його заяви, форма якої встановлюється Держфінпослуг України. Заява учасника Фонду обов"язково повинна містити визначений учасником пенсійний вік, після досягнення якого учасник Фонду має право на отримання пенсійної виплати та вид обраної ним пенсійної виплати.
6.1.2. Підставами для здійснення пенсійних виплат Фондом є:
1) Досягнення Учасником Фонду пенсійного віку, визначеного ним у заяві про пенсійні виплати. Пенсійний вік, що визначається Учасником Фонду, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законодавством.
2) Визнання Учасника Фонду інвалідом. У разі набуття Учасником Фонду права на отримання пенсії по інвалідності за системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Учасник має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, зазначених п. 6.1.2, та подає відповідну заяву Адміністратору.
3) Медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) Учасника Фонду. У разі отримання медичного підтвердження про критичний стан Учасника Фонду, Учасник має право визначити свій пенсійний вік без урахування обмежень, зазначених п.6.1.2, та подає відповідну заяву Адміністратору.
4) Виїзд Учасника Фонду на постійне проживання за межі України. У разі виїзду Учасника Фонду на постійне місце проживання за межі України, Учасник має право отримати одноразову пенсійну виплату без обмежень, зазначених у п. 6.1.2, та подає відповідну заяву Адміністратору.
5) Смерть Учасника Фонду. У разі смерті Учасника Фонду пенсійна виплата здійснюється його спадкоємцям.
6.2. Види та умови здійснення пенсійних виплат
6.2.1. Відповідно до законодавства Учасники можуть за цією пенсійною схемою отримувати такі види пенсійних виплат:
- пенсія на визначений строк;
- одноразова пенсійна виплата;
6.2.2. Пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата виплачуються Учаснику Фонду Адміністратором Фонду від імені Фонду.
6.2.3. Довічна пенсія виплачується Учаснику виключно страховою організацією, яка обирається Учасником Фонду після досягнення пенсійного віку Учасника, який визначається в його заяві відповідно до п. 6.1.1.
6.3. Пенсія на визначений строк.
6.3.1. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором Фонду:
1) за бажанням учасника Фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви;
2) на вимогу учасника Фонду (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).
6.3.2. Право на пенсію на визначений строк має учасник Фонду:
1) після досягнення пенсійного віку, який може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років;
2) у разі визнання його інвалідом.
6.3.3. Для отримання пенсії на визначений строк учасник подає адміністратору Фонду заяву. Заява подається не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником Фонду.
6.3.4. При оформленні пенсії на визначений строк Учасник зобов’язаний надати Адміністратору такі документи:
• паспорт чи інший документ, який посвідчує особу Учасника відповідно до законодавства України;
• документ, який підтверджує право Учасника на пенсійні виплати відповідно до законодавства України, пенсійного контракту, відповідно з яким робилися пенсійні внески на користь Учасника, та цієї пенсійної схеми.
6.3.5. За заявою адміністратор Фонду укладає з учасником договір на виплату пенсії на визначений строк.
6.3.6. Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається у письмовій формі з урахуванням вимог Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”. При цьому обов"язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам"яткою, що містить роз"яснення основних положень договору, складеною відповідно до вимог, встановлених Держфінпослуг.
6.3.7. Виплата пенсії на визначений строк може здійснюватися з такою періодичністю:
- щомісячно;
- щоквартально;
- один раз на шість місяців.
6.3.8. Учасник може змінити періодичність та форму здійснення пенсійних виплат, але не частіше, ніж один раз на рік.
6.3.9. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється Адміністратором Фонду від імені Фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на власний рахунок Учасника у банку або поштовим переказом за бажанням Учасника.
6.3.10. Учасник Фонду має право змінити визначений ним раніше пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору Фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку. При цьому раніше укладений договір про виплату пенсії на визначений строк переглядається.
6.3.11. Виплата пенсії на визначений строк починається не пізніше 45 днів з дня досягнення Учасником Фонду пенсійного віку, визначеного в його заяві відповідно до п. 6.1.1.
6.3.12. Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати.
6.3.13. Розмір пенсійних виплат на визначений строк, що здійснюються Фондом, визначається Адміністратором Фонду з урахуванням:
- пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, на день призначення пенсії на визначений строк;
- величини інвестиційного прибутку (збитку), який отримується протягом строку виплати пенсії на визначений строк;
- тривалості та періодичності пенсійних виплат, визначених Учасником,
- формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою Держфінпослуг України.
6.3.14. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк, учасник Фонду у будь-який час може:
1) перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду;
2) укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді.
6.3.15. У разі укладення договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом учасник Фонду подає адміністратору обраного пенсійного фонду копію виписки з індивідуального пенсійного рахунку та копію заяви адміністратору Фонду.
6.3.16. На підставі поданої заяви учасника такі пенсійні кошти повинні бути перераховані до обраного ним пенсійного фонду протягом п"яти робочих днів після отримання заяви.
6.3.17. У разі порушення зазначеного строку адміністратор Фонду сплачує учаснику Фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, належної до перерахування, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Держфінпослуг України.
6.3.18. Адміністратор, що здійснює виплату пенсії на визначений строк, зобов"язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору, згідно із законом.
6.3.19. Порушення встановленого порядку здійснення виплати пенсії на визначений строк не може бути підставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належні йому пенсійні кошти та пенсійні виплати.
6.3.20. За підсумками фінансового року Фонд щорічно проводить перерахунок розміру пенсії на визначений строк, що підлягає виплаті Учаснику Фонду.
6.4. Одноразова пенсійна виплата.
6.4.1. Одноразова пенсійна виплата може здійснюватися Фондом у разі:
• медично підтвердженого критичного стану здоров"я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності Учасника Фонду;
• коли сума належних Учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учасника Фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Держфінпослуг;
• виїзду Учасника Фонду на постійне проживання за межі України;
• смерті Учасника Фонду.
6.4.2. Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, Учасники Фонду, а у разі смерті Учасника – його спадкоємці, подають Адміністратору заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати згідно з законодавством України.
6.4.3. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.
6.4.4. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п"яти робочих днів після отримання відповідної заяви та таких документів:
• паспорт чи інший документ, який посвідчує особу Учасника або його спадкоємців відповідно до законодавства України;
• документ, який підтверджує право Учасника або його спадкоємців на одноразову пенсійну виплату відповідно до законодавства України, пенсійного контракту, відповідно з яким робилися пенсійні внески на користь Учасника, та цієї пенсійної схеми.
6.4.5. У разі порушення строку, визначеного п. 6.4.4, Адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Держфінпослуг України.
6.4.6. Сума одноразової пенсійної виплати визначається Адміністратором Фонду виходячи з чистої вартості пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день подання заяви про отримання цієї виплати.
6.5. Довічна пенсія, яка виплачується страховою організацією
6.5.1. Довічні пенсії виплачуються страховими організаціями, у разі укладання учасником Фонду відповідного договору страхування, за рахунок коштів, накопичених на індивідуальному пенсійному рахунку.
6.5.2. Розмір оплати договору страхування визначається як вартість пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку на день настання пенсійного віку, визначеного учасником відповідно до підпункту 6.1. цієї схеми.
6.5.3. Учасник повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає йому письмову заяву встановленого зразка про перерахування до цієї страхової організації належних йому коштів.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Обов’язки Вкладника Фонду
7.1.1. Вкладник зобов’язаний сплачувати пенсійні внески на користь учасників відповідно до укладених (укладеного) пенсійних контрактів.
7.1.2. Вкладник зобов’язаний відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення Вкладником умов пенсійної схеми, пенсійного контракту та законодавства.
7.2. Права Вкладника Фонду
7.2.1. Вкладник має право припинити сплачувати пенсійні внески на користь Учасника у випадках, визначених законодавством.
7.3. Обов’язки Учасника Фонду
7.3.1. Учасник Фонду зобов’язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цією пенсійною схемою, пенсійним контрактом та Статутом Фонду.
7.3.2. Надання своєчасно та в повному обсязі інформації та документів, передбачених чинним законодавством України та пенсійним контрактом, а також інформувати про зміни в такій інформації та документах.
7.3.3. Забезпечувати конфіденційність відомостей у відповідності до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.
7.4. Права Учасника Фонду
7.4.1. При укладенні пенсійного контракту учасник має право на власний розсуд визначати пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, розмір пенсійних внесків та періодичність їх сплати.
7.4.2. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк, у будь-який час учасник Фонду може:
- перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
- укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді.
- отримати інформацію про: суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на його індивідуальному пенсійному рахунку станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток), обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку, суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного)фінансового року. Таку інформацію учасник має право отримувати один раз на рік безоплатно, а також на письмову вимогу Учасника станом на будь-яку дату за плату, максимальний розмір якої встановлюється Держфінпослуг, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії;
7.4.3. Учасник має право:
- вимагати відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та умов пенсійного контракту, в порядку, установленому законодавством України;
- вимагати дотримання та забезпечення своїх законних прав та інтересів;
- бути Вкладником іншого недержавного пенсійного фонду (фондів);
- односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов;
- змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору;
- отримувати пенсію за цією схемою при виникненні пенсійних підстав, визначених Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;
- оскаржити дії Вкладника Фонду, який робить пенсійні внески на користь Учасника, дії Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення, дії Адміністратора Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення, до Держфінпослуг або до суду у разі порушення ними норм законодавства України.

Переглядiв: 7897
Провідні індекси
ПФТС 08/04/21 529,47 +2,36%
РТС 08/04/21 1440,43 +0,76%
DOW 08/04/21 33503,57 +0,17%
Nasdaq 08/04/21 13829,31 +1,03%
FTSE 08/04/21 6942,22 +0,83%
CAC 29/03/21 6 015.51 0,45%
DAX 08/04/21 15202,68 +0,17%
SSEC 09/04/21 3450,68 -0,92%
NIKKEI 09/04/21 29768,06 +0,2%
UX 08/04/21 1869,90 -1,07%
Авторизація
Запам'ятати
Ще не зареєстровані? Реєстрацiя
Забули пароль?

Придбати сертифікат фонду


Информер УФС (http://ufs.com.ua/)
Попередження Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію © 2008 www.sem.biz.ua
Інвестіційні фонди

СЭМ Ажіо

УФД

Стокс-Інвест

Оптімум

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Наглядова Рада

Пам'ятка учаснику та вкладнику фонду

Інформація про компанії, що обслуговують фонд

Пенсійна схема

Аналітика

Баланс КУА

Щотижневі огляди ринку цінних паперів

Аналітичні матеріали

Огляди компаній

Щоденні огляди

Клiентам

Нормативна база

Де купувати сертифікати фондiв

Як стати клiентом

Дизайн, розробка Web-студія Wezom