Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію
Головна »  Пенсійний фонд  »  Пенсійний фонд "Золотий вік"  »  Пам'ятка Вкладника і Учасника пенсійного...
Фонди в управлінні
Оптімум 10/03/21 338.98 0.00%
Стокс-Інвест
УФД
СЕМ Ажіо 21/11/16 361.75 -2.33%


Питання, що часто задаються

Постав своє запитання фахівцеві

Опитування
Які Ваші дії під час значного падіння фондового ринку?
Терміново продати всі цінні папери, якими володієте
Продати частину цінних паперів на падуючому ринку, а потім при зростанні ринку знову придбати
Нічого не робити, за падінням прийде рост, який все компенсує


Пенсійний фонд "Золотий вік"

    Пам'ятка Вкладника і Учасника пенсійного фонду

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Адміністратор пенсійних фондів «Україна-Сервіс»
Код ЄДРПОУ 23505375, ліцензія Держфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування НПФ серія АБ №115924 від 30.06.2005,
ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності з управління активами НПФ серія АБ №177073 від 18.07.2005.
Пам"ятка
Вкладнику і Учаснику Відкритого недержавного пенсійного фонду «Золотий вік»

Цю пам"ятку розроблено Товариством з обмеженою відповідальністю «Адміністратор пенсійних фондів «Україна-Сервіс» - Адміністратором Відкритого недержавного пенсійного фонду «Золотий вік» (далі - «Фонд») на виконання вимог статті 55 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі - «Закон») та «Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - «Держфінпослуг») від 20.07.2004 р. № 1660.
Адміністратор разом з примірником пенсійного контракту надає Вкладнику та Учаснику Фонду:
* пам"ятку з роз"ясненнями основних положень пенсійного контракту (далі – «пам"ятка»),
* копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми,
* витяг з основних положень статуту Фонду та (або) на вимогу Вкладника Фонду - копію статуту Фонду,
* інформацію про Адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами та зберігача Фонду.
Про надання цих документів у всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка із зазначенням дати їх надання.
Адміністратор подає в пам"ятці та витягу зі статуту обов"язкову інформацію, визначену Держфінпослуг, та додаткову інформацію, необхідну Вкладнику і Учаснику Фонду для вчинення певних дій щодо участі в недержавному пенсійному забезпеченні.
Загальні умови і порядок недержавного пенсійного забезпечення Учасника Фонду.
Накопичені пенсійні кошти в сумі розміру пенсійних внесків, що сплачені на користь Учасника Фонду, розподіленого на його користь прибутку (збитку) пенсійного Фонду, є власністю такого Учасника, якою він розпоряджається згідно із Законом.
Недержавне пенсійне забезпечення Учасника здійснюється у вигляді періодичних або одноразових виплат за рахунок коштів, що обліковуються Адміністратором на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника та складаються з пенсійних внесків Вкладників на користь Учасника до Фонду і прибутку, отриманого від інвестування цих внесків.
Умови і порядок недержавного пенсійного забезпечення Учасника Фонду визначаються обраною Вкладником (юридичною або фізичною особою) пенсійною схемою Фонду, копія якої надається Вкладнику та Учаснику Фонду разом з пенсійним контрактом.
Пенсійний контракт є договором між Фондом та його Вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення Учасника (Учасників) Фонду за визначеною Вкладником пенсійною схемою.
Пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення Учасників Фонду.
Пенсійний контракт конкретизує окремі пункти зазначеної в ньому пенсійної схеми Фонду, яка є невід"ємним додатком до Статуту Фонду та регулює правові відносини між Адміністратором та Вкладником.
Види, розміри, порядок та умови пенсійних виплат визначаються після виникнення у Учасника Фонду підстав для їх отримання згідно із законодавством України та пенсійною схемою.
Для отримання пенсійних виплат Учасник або його спадкоємці зобов"язані звернутись з письмовою заявою до Адміністратора Фонду та надати необхідні документи.
Відмова або затримка в здійсненні пенсійних виплат забороняється, крім випадків, передбачених Законом.
Пенсійні виплати до настання підстав для їх отримання згідно із законодавством України та пенсійною схемою не здійснюються.
Пенсійні виплати здійснюються Адміністратором за рахунок грошових коштів Фонду незалежно від отримання фізичною особою виплат за загальнообов"язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел. Пенсійні виплати з Фонду оподатковуються згідно з вимогами чинного законодавства України на момент виплат.
Пенсійні виплати та підстави для їх здійснення Фондом.
Фонд може здійснювати такі види пенсійних виплат:
1) пенсія на визначений строк;
2) одноразова пенсійна виплата.
Розміри пенсійних виплат визначаються Адміністратором виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою Держфінпослуг.
Підставами для здійснення пенсійних виплат Фондом є:
1) досягнення Учасником Фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до статті 61 Закону;
2) визнання Учасника Фонду інвалідом;
3) медично підтверджений критичний стан здоров"я (онкозахворювання, інсульт тощо) Учасника Фонду;
4) виїзд Учасника Фонду на постійне проживання за межі України;
5) смерть Учасника Фонду.
Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення Учасником Фонду пенсійного віку. Пенсійний вік Учасника визначається в його заяві відповідно до вимог статті 61 Закону. Перша виплата здійснюється Адміністратором протягом 45 робочих днів відповідно до умов договору про виплату пенсії на визначений строк, укладеного таким Учасником з Адміністратором Фонду.
Одноразова пенсійна виплата Учаснику (його спадкоємцям) здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.
Формування пенсійних накопичень Учасника Вкладником Фонду. Умови зміни розміру пенсійних внесків.
Для формування пенсійних накопичень Учасника Вкладник сплачує пенсійні внески до Фонду в розмірах, строки, терміни, в порядку та на умовах, визначених законодавством України, обраною Вкладником пенсійною схемою Фонду та пенсійним контрактом.
Розміри сплачуваних до Фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраної Вкладником пенсійної схеми.
Пенсійні кошти Учасника Фонду складаються з пенсійних внесків на його користь та розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку).
Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.
Облік пенсійних накопичень Учасника.
Облік пенсійних накопичень Учасника ведеться Адміністратором Фонду в системі персоніфікованого обліку на субрахунках індивідуального пенсійного рахунку Учасника окремо по кожному Вкладнику на користь цього Учасника. Відкриття такого рахунку здійснюється Адміністратором Фонду кожному Учаснику після укладення пенсійного контракту з Вкладником на підставі даних про Учасника Фонду, наданих Вкладником.
Відповідно до пенсійного контракту Вкладник зобов"язаний:
1) надавати необхідну інформацію Адміністратору для забезпечення ведення персоніфікованого обліку Учасників. При цьому, обсяг і терміни надання такої інформації визначаються сторонами пенсійного контракту з урахуванням вимог законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення;
2) формувати відомість персоніфікації та надавати її Адміністратору не пізніше дати сплати пенсійних внесків за відповідний період. Відомість персоніфікації надається Вкладником Адміністратору у паперовій та в електронній формах, інформація в яких повинна бути ідентичною. Паперова форма повинна бути завірена підписом уповноваженої особи Вкладника та засвідчена печаткою Вкладника. Електронна форма відомості персоніфікації створюється Вкладником за допомогою програмних засобів, наданих Адміністратором;
Інформування Вкладників і Учасників Фонду. Порядок надання Учасникам виписок з їх індивідуальних пенсійних рахунків.
Інформація про суму накопичених пенсійних коштів, належних кожному Учаснику Фонду, відображається на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку. Крім випадків установлених законодавством України, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційній прибуток (збиток), що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду.
На вимогу Учасника Фонду Адміністратор зобов"язаний надавати йому виписки з його індивідуального пенсійного рахунку.
Адміністратор один раз на рік безоплатно надає кожному Учаснику Фонду виписку з його індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Держфінпослуг. Виписка надсилається Адміністратором Учаснику на початку фінансового року, але не пізніше 1 квітня.
Адміністратор також зобов"язаний надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит Учасника Фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна Учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Виписка надається протягом 5 робочих днів з дня отримання Адміністратором письмового запиту Учасника. Розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит Учасника Фонду встановлюється Адміністратором. Плата вноситься Учасником Фонду платіжним дорученням на банківський рахунок Адміністратора одночасно з поданням запиту. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит Учасника Фонду встановлюється Держфінпослуг.
Успадкування пенсійних активів.
Успадкування пенсійних коштів здійснюється за заповітом або відповідно до вимог чинного законодавства України. Спадщина відкривається внаслідок смерті Учасника Фонду або оголошення його померлим.
Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов"язаний протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати Адміністратору заяву про оформлення права на спадщину. Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.
Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата в порядку, визначеному Законом. Адміністратор здійснює одноразову пенсійну виплату спадкоємцям у строки, визначені Законом, якщо протягом цього строку не було накладено заборону на здійснення такої виплати згідно із законодавством України.
За яких умов є можливими зміна умов та розірвання пенсійного контракту.
Вкладник, який не є Учасником, може розірвати пенсійний контракт з Фондом і припинити перерахування пенсійних внесків до Фонду на користь одного, кількох або всіх Учасників Фонду, в тому числі і у випадках припинення трудових відносин Учасників з Вкладником.
При цьому Учасник Фонду має право:
- залишитись Учасником Фонду;
- укласти пенсійний контракт з Фондом як Вкладник і перерахувати пенсійні внески на свою користь;
- укласти пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом або договір із страховою організацією чи банківською установою і перевести належні йому пенсійні кошти (або частину пенсійних коштів) до цих установ.
У випадку укладення Учасником нового пенсійного контракту з Адміністратором будь-якого іншого пенсійного фонду, або укладення договору із страховою організацією, або відкриття Учасником в банку пенсійного депозитного рахунку, пенсійні кошти такого Учасника передаються Адміністратором на підставі письмової заяви Учасника до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку за рахунок Учасника в порядку, передбаченому Законом.
Вкладник, який є Учасником Фонду, має право вимагати зміни умов пенсійного контракту або розірвати укладений пенсійний контракт в односторонньому порядку. Однак, у разі розірвання пенсійного контракту такий Вкладник зобов"язаний укласти новий пенсійний контракт з іншим недержавним пенсійним фондом або договір із страховою організацією чи відкрити у банку пенсійний депозитний рахунок. Вкладник покриває витрати, пов"язані з перерахуванням таких пенсійних коштів до цих установ.
Порядок розрахунків між Фондом та Учасником Фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту.
У разі розірвання пенсійного контракту Вкладник, який є Учасником Фонду, повинен укласти, за винятком випадків, передбачених Законом (одноразова виплата), новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір із страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. При цьому, пенсійні кошти Вкладника Фонду, який є Учасником Фонду, передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення. Сума пенсійних коштів Учасника, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді, складається з пенсійних внесків та розподіленого на суму цих пенсійних внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених на суму витрат, пов"язаних з перерахуванням таких пенсійних коштів. Розмір витрат на переведення пенсійних коштів обчислюється Адміністратором за методикою, встановленою Держфінпослуг. Розмір плати Адміністратору за передачу пенсійних коштів такого Учасника не може перевищувати максимальних сум, встановлених Держфінпослуг.
Учасник, який прийняв рішення про розірвання пенсійного контракту, надає Адміністратору разом з письмовою заявою про розірвання пенсійного контракту копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом, або договору страхування з обраною страховою організацією, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку у банку.
Адміністратор здійснює передачу пенсійних коштів іншому пенсійному фонду, або страховій організації, або на пенсійний депозитний рахунок банку відповідно до заяви Учасника протягом 30 календарних днів.
Сума пенсійних коштів, належних Учаснику, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день надходження заяви до Адміністратора.
У разі, коли на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду, який розриває пенсійний контракт з Фондом, обліковуються пенсійні внески, які здійснюються на його користь іншими Вкладниками, суми цих внесків та розподіленого на них інвестиційного прибутку (збитку) можуть бути вилучені з Фонду лише після розірвання пенсійних контрактів з такими Вкладниками, за винятком випадків, передбачених Законом (одноразова виплата).
Порядок розрахунків між Фондом та Учасником Фонду у разі ліквідації Фонду.
У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури ліквідації у встановлений Держфінпослуг термін зобов"язана повідомити про це рішення Вкладників та Учасників Фонду, Адміністратора, Компанію з управління активами, Зберігача та Держфінпослуг з обов"язковим повідомленням Учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.
Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен його Учасник повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку банку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою Учасник надсилає Адміністратору копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку банку. Строки надання Учасником Адміністратору письмової заяви визначаються Держфінпослуг.
Пенсійні кошти Учасника відповідно до його письмової заяви переводяться Адміністратором до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку в порядку, встановленому Держфінпослуг.
Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви Учасника лише після затвердження Держфінпослуг ліквідаційного балансу Фонду і повинна бути проведена в строк не пізніше одного місяця з дня початку процедури ліквідації Фонду.
У разі коли Учасник не подав письмову заяву у встановлені строки зазначені пенсійні кошти підлягають передачі Адміністратором до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією Фонду, на умовах та в порядку, встановлених Держфінпослуг.
Після передачі пенсійних коштів Учасника іншому пенсійному фонду, страховій організації або на пенсійний депозитний рахунок банку його пенсійний контракт з Фондом вважається анульованим, індивідуальний пенсійний рахунок закривається.
У разі ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) Вкладників, Учасників та кредиторів Фонду визначається Держфінпослуг.
На вимоги (претензії) Учасників не поширюється строк позовної давності, визначений законодавством України.
Дії Учасника, Вкладника та Адміністратора Фонду в окремих випадках.
1. У разі відмови або затримки пенсійних виплат Учасник Фонду має право оскаржити дії осіб, які здійснюють пенсійні виплати, до Держфінпослуг або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених чинним законодавством України.
2. У разі виникнення змін в інформації про Учасника Фонду, наведеній у пенсійному контракті та обліковій картці Учасника, або у випадку виявлення розбіжностей в інформації, отриманій Учасником від Адміністратора Фонду, такий Учасник зобов"язаний протягом п"яти робочих днів письмово повідомити Вкладника Фонду про зміни з наданням відповідних підтверджуючих документів.
3. У разі виникнення змін в інформації про Учасника Фонду, наведеній у пенсійному контракті та обліковій картці Учасника, або у випадку виявлення розбіжностей в цій інформації Вкладник Фонду зобов"язаний протягом п"яти робочих днів письмово повідомити Адміністратора Фонду про зміни з наданням відповідних підтверджуючих документів.
Куди звертатися Вкладнику і Учаснику Фонду, якщо виникли питання?
1. Пенсійна комісія підприємства-Вкладника НПФ на користь Учасника ( див. пенсійний контракт).
2. Адміністратор Фонду: 03038, Україна, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32-а, тел. (044) 503-99-91. Додаткова інформація надається разом з пенсійним контрактом.
3. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, З. Адреса в Інтернеті:www.dfp.gov.ua
Визначення термінів, що використовуються в документах щодо недержавного пенсійного забезпечення:
Адміністратор недержавного пенсійного фонду (Адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах Закону;
Вкладник недержавного пенсійного фонду (Вкладник) - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту;
Держфінпослуг - Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, яка здійснює державний контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів;
індивідуальний пенсійний рахунок - персональний рахунок учасника пенсійного Фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обміну у визначеному Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів;
недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду у визначеному Законом порядку;
одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених Законом;
пенсійна виплата - грошова виплата учаснику недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених Законом;
пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати;
пенсійні кошти - сума зобов’язань пенсійного фонду у грошовому виразі перед його учасниками, страхової організації перед застрахованими особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні депозитні рахунки;
пенсія на визначений строк - пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених Законом;
персоніфікований облік – збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення і Законом інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат;
учасник недержавного пенсійного фонду (Учасник) - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду.
Інші терміни вживаються у розумінні, визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Переглядiв: 7108
Провідні індекси
ПФТС 08/04/21 529,47 +2,36%
РТС 08/04/21 1440,43 +0,76%
DOW 08/04/21 33503,57 +0,17%
Nasdaq 08/04/21 13829,31 +1,03%
FTSE 08/04/21 6942,22 +0,83%
CAC 29/03/21 6 015.51 0,45%
DAX 08/04/21 15202,68 +0,17%
SSEC 09/04/21 3450,68 -0,92%
NIKKEI 09/04/21 29768,06 +0,2%
UX 08/04/21 1869,90 -1,07%
Авторизація
Запам'ятати
Ще не зареєстровані? Реєстрацiя
Забули пароль?

Придбати сертифікат фонду


Информер УФС (http://ufs.com.ua/)
Попередження Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію © 2008 www.sem.biz.ua
Інвестіційні фонди

СЭМ Ажіо

УФД

Стокс-Інвест

Оптімум

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Наглядова Рада

Пам'ятка учаснику та вкладнику фонду

Інформація про компанії, що обслуговують фонд

Пенсійна схема

Аналітика

Баланс КУА

Щотижневі огляди ринку цінних паперів

Аналітичні матеріали

Огляди компаній

Щоденні огляди

Клiентам

Нормативна база

Де купувати сертифікати фондiв

Як стати клiентом

Дизайн, розробка Web-студія Wezom